Algemeen‎ > ‎

Beleidsplan

Stichting Barátok Románia Beleidsplan 2017 - 2020

1.     Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel structurele hulp te verlenen aan de inwoners van de gemeente
Hodod (4 dorpen) in Roemenië in de vorm van kleine projecten waarvoor de verantwoordelijkheid
en het beheer steeds meer bij de plaatselijke bevolking moet komen te liggen. We kiezen ervoor
om onze hulp via “korte lijnen” aan te bieden, zonder gebruik van tussenpersonen of instanties.
Meer concreet qua sectoren: had de hulp aanvankelijk vooral betrekking op landbouw en
infrastructuur (waterleiding), naderhand richt ze zich op onderwijs (inrichting schoollokalen;
lesmateriaal; speciale aandacht voor Roma-kinderen), sociale welzijns- en gezondheidszorg en
cultuur (tandarts; huisarts; sociaal-medische centra; ouderenzorg; dorpshuizen). Stimulering van
toerisme is geagendeerd.

2.     Vergaderingen
De leden van onze stichting vergaderen ongeveer om de zes weken op een wisselende avond.
Hiervoor maakt de secretaris een rooster. De vergadering wordt door het DB voorbereid. Tijdens
de vergadering worden de activiteiten van de stichting besproken, er worden gezamenlijke
besluiten genomen en er worden concrete afspraken gemaakt over uit te voeren taken. De leden
notuleren bij toerbeurt.

3.     Werkbezoeken aan Hodod
Minimaal één keer per jaar gaat een delegatie van onze stichting naar Hodod om lopende en
nieuwe projecten door te spreken. De deelnemers dragen in belangrijke mate bij aan de reiskosten
voor deze werkbezoeken. In de tussenliggende perioden onderhouden we contact met de
contactpersonen in Hodod via e-mail en telefoon. We streven er naar om bij elke vergadering op
de hoogte te zijn van de actuele ontwikkelingen in Hodod.

4.     Beschrijving van de activiteiten om de doelstellingen te bereiken
De hulp aan Hodod bestaat vooral uit financiële ondersteuning van projecten op het gebied van
onderwijs, gezondheidszorg, welzijn, jongerenwerk, infrastructuur en toerisme. In de afgelopen
jaren hebben wij een procedure ontwikkeld om zo verantwoord mogelijk te komen tot de keuze van
nieuwe projecten (zie bijlage):
    - We vragen aan afgevaardigden van de bevolking van Hodod om na te denken over een
      nieuw project waarvan de hele gemeenschap of een belangrijk deel ervan kan profiteren.
    - Het project wordt bij onze stichting ingediend en door ons besproken en beoordeeld.
    - Na goedkeuring wordt in Hodod een projectplan opgesteld met daarbij een begroting. Ook
      wordt aangegeven wie in Hodod verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project.
    - Aan de hand van het projectplan tracht de Stichting Barátok Románia financiering te
      verwerven.
      Hiervoor zijn twee opties:
      a) financiering uit eigen middelen of
      b) financiering uit eigen middelen in combinatie met subsidie uit een ideëel fonds. Bij deze
          optie wordt het plan door ons ingediend bij het geselecteerde fonds.
    - Nadat de financiering rond is, wordt er contact opgenomen met de projectleider in Hodod
      en wordt er een contract opgesteld onder welke voorwaarden het project uitgevoerd gaat
      worden. Daar na kan het project starten.
    - Het project wordt in Hodod uitgevoerd en de benodigde financiële middelen worden in
      fasen beschikbaar gesteld.
    - Na de afronding moeten de afgevaardigden verantwoording afleggen over het uitgevoerde
      plan en de besteding van de gelden. Na goedkeuring ontvangen zij het restant bedrag.
    - Wanneer financieel is bijgedragen door derden informeren wij de subsidiënt over de
      uitvoering en afronding van het project.
- Wij voelen ons medeverantwoordelijk voor de continuïteit van de projecten, ook na afronding
   blijven we betrokken. Tijdens onze werkbezoeken controleren we de voortgang van
   lopende projecten.

5.     Fondsenwerving
We zijn actief op het gebied van public relations. Jaarlijks wordt een nieuwsbrief opgesteld en
verspreid onder belangstellenden. Ook publiceren we regelmatig in streek- en kerkbladen over
onze activiteiten. Daarnaast staan we zo nu en dan met een stand op jaarmarkten e.d. om het
publiek te informeren over ons werk.

Om aan voldoende financiële middelen te komen, organiseren we diverse activiteiten.
    1. wijnactie; ieder jaar organiseren we in de dorpen Heteren, Andelst en Kesteren een
        wijnactie waarin we proberen huis aan huis Roemeense wijn te verkopen.
    2. bridgedrive; ieder jaar wordt er in zalencentrum De Bongerd te Heteren in
        samenwerking met bridgeclub 3 Sans Atout te Herveld een regionale bridgedrive
        georganiseerd. De opbrengst van deze drive is voor onze stichting.
    3. donaties; van particulieren en van kerken ontvangen we regelmatig giften en
        donaties.
    4. subsidie; bij het ontwikkelen van nieuwe projecten wordt onderzocht of er
        mogelijkheden zijn om een deel van het project te financieren uit fondsen.

6. Het beheer en de besteding van de financiële middelen
Ieder jaar stelt de penningmeester een jaarrekening, balans en begroting op. Hiervoor houdt hij
een financiële administratie bij. Dit financiële jaaroverzicht wordt in een vergadering van onze
stichting besproken en door een kascontrolecommissie gecontroleerd. Bij goedkeuring wordt aan
de penningmeester décharge verleend.
Ons beleid is om een kleine financiële reserve te hanteren om eventuele tegenslagen te kunnen
opvangen. We streven ernaar om de verkregen middelen rechtstreeks ten goede te laten komen
aan de bevolking van Hodod.
Opgesteld november 2017


Bijlage

In de ledenvergadering van 14 november 2017 zijn de volgende ideeën voor projecten op de korte en
middellange termijn besproken en aanvaard:

-    Sociale en medische (welzijns-) zorg, m.n. voor ouderen: financiering van medicijnen die ze zelf niet
     kunnen betalen; rollators.
-    Stimuleren - al dan niet via microfinanciering - van klein ondernemerschap (zoals biologische
     jamproductie; exclusieve walnotenolieproductie).
-    Installatie van zonnepanelen op openbare gebouwen in de gemeente Hodod.
-    Naschoolse opvang van Romakinderen in het dorp Nadișu.

Lopende projecten zijn:

-    “Senioren”project (bevorderen van onderlinge contacten tussen ouderen, gezelligheid, en uitstapjes).
-    Jongerenuitwisselingsproject 2018/2019 (Heterense jongeren naar Hodod, en jongeren uit Hodod
     naar Heteren).
-    Vergoeding van reiskosten van de tandarts.

Lopende projecten inzake inkomstenverwerving:

-    Wijnactie 2018.
-    Bridgedrive 2018.
     PR en voorlichting:
-    Uitbrengen van de jaarlijkse Nieuwsbrief.
-    Publicaties in de plaatselijke pers (incl. de Peperbus in Heteren).
-    Publicaties in kerkbladen.
-    Presentaties op verzoek van kerkgemeenschappen.

Leden: Het aantal leden per 01-01- 2018 is 13; een knelpunt is de leeftijdsopbouw.