Beleid ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens

Stichting Barátok Románia hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In het beleid ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens geven wij aan hoe wij daarmee omgaan.

Wij doen er alles aan om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen. Daarom gaan wij daar zorgvuldig mee om. Stichting Barátok Románia houdt zich in alle gevallen aan de desbetreffende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in het beleid ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Stichting Barátok Románia zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van dit beleid ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens, of in algemenere zin, vragen hierover heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers

Persoonsgegevens van de vrijwilligers van Stichting Barátok Románia worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de samenwerking tussen vrijwilliger en Stichting Barátok Románia.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De gegevens omtrent de vrijwilliger zoals bekend bij het secretariaat van Stichting Barátok Románia.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Barátok Románia de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;

De persoonsgegevens van vrijwilligers worden door Stichting Barátok Románia opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de duur van de samenwerking en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Stichting Barátok Románia verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lijst van geïnteresseerden;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Barátok Románia de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Adres, woonplaats;

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Barátok Románia opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende:

 • De periode dat men aangemeld is.

 

Overige situaties

In alle andere dan de hierboven genoemde handelt Stichting Barátok Románia in de geest van het hiervoor beschrevene.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Stichting Barátok Románia bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Stichting Barátok Románia van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.


Vragen

Als u naar aanleiding van ons beleid ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Voor onze contactgegevens zie de pagina ‘Contact'.