ANBI

De Stichting Barátok România is een ANBI instelling. Een ANBI, een algemeen nut beogende instelling, kent bepaalde belastingvoordelen. Dit geldt zowel voor die instelling als voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift doet aan die instelling. Een ANBI-instelling is verplicht bepaalde gegevens op haar internetsite te publiceren. Deze zijn hieronder samengevat.
   
Naam Stichting Barátok România
RSIN/fiscaal nummer 802665263
Contactgegevens Elzenpas 2, 6666 HE Heteren 
Bestuurssamenstelling Jan te Kloeze (voorzitter en secretaris)
Folkert de Vries (penningmeester)
Doelstelling De stichting stelt zich ten doel structurele hulp te verlenen aan de inwoners van de gemeente Hodod in Roemenië in de vorm van kleine projecten waarvoor de verantwoordelijkheid en het beheer steeds meer bij de plaatselijke bevolking moet komen te liggen. We kiezen ervoor om onze hulp via “korte lijnen” aan te bieden, zonder gebruik van tussenpersonen of instanties. 
Beloningsbeleid Stichting Barátok România streeft er naar de inkomsten zoveel mogelijk te besteden aan projecten. De bestuursleden en vrijwilligers krijgen geen financiële beloning voor hun activiteiten. 
Kamer van Koophandel 41052218 
Bankrekening NL64 INGB 0006 8798 54 


Beleidsplan 


Activiteitenoverzicht
Financiële verantwoording

Informatie over algemeen nut beoogende instellingen (ANBI) op belastingdienst.nl